แผนปฏิบัติราชการงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา แผนปฏิบัติราชการงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

เข้าสู่ระบบ

 
  
  Untitled Document
ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปี

เดือน ปีงบประมาณ   


  สรุปผลรวมทั้งหมดจาก 41 ตัวชี้วัด ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักรวม 1.0000
Chart.
สรุปผลจากทั้งหมด 41 ตัวชี้วัด
คะแนนเท่ากับ 1.0000 - 1.9999
41
ตัวชี้วัด
คะแนนเท่ากับ 2.0000 - 2.9999
0
ตัวชี้วัด
คะแนนเท่ากับ 3.0000 - 3.9999
0
ตัวชี้วัด
คะแนนเท่ากับ 4.0000 - 4.9999
0
ตัวชี้วัด
คะแนนเท่ากับ 5.0000
0
ตัวชี้วัด
คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก : 1.0000
 
 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
Chart.
สรุปผลจากทั้งหมด 20 ตัวชี้วัด
คะแนนเท่ากับ 1.0000 - 1.9999
20
ตัวชี้วัด
คะแนนเท่ากับ 2.0000 - 2.9999
0
ตัวชี้วัด
คะแนนเท่ากับ 3.0000 - 3.9999
0
ตัวชี้วัด
คะแนนเท่ากับ 4.0000 - 4.9999
0
ตัวชี้วัด
คะแนนเท่ากับ 5.0000
0
ตัวชี้วัด
คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก : 1.0000
 
 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
Chart.
สรุปผลจากทั้งหมด 14 ตัวชี้วัด
คะแนนเท่ากับ 1.0000 - 1.9999
14
ตัวชี้วัด
คะแนนเท่ากับ 2.0000 - 2.9999
0
ตัวชี้วัด
คะแนนเท่ากับ 3.0000 - 3.9999
0
ตัวชี้วัด
คะแนนเท่ากับ 4.0000 - 4.9999
0
ตัวชี้วัด
คะแนนเท่ากับ 5.0000
0
ตัวชี้วัด
คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก : 1.0000
 
 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
Chart.
สรุปผลจากทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด
คะแนนเท่ากับ 1.0000 - 1.9999
7
ตัวชี้วัด
คะแนนเท่ากับ 2.0000 - 2.9999
0
ตัวชี้วัด
คะแนนเท่ากับ 3.0000 - 3.9999
0
ตัวชี้วัด
คะแนนเท่ากับ 4.0000 - 4.9999
0
ตัวชี้วัด
คะแนนเท่ากับ 5.0000
0
ตัวชี้วัด
คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก : 1.0000
 
 

 
แผนปฏิบัติราชการงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา แผนปฏิบัติราชการงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โทร. 02-1601074 โทรสาร 02-1061038