แผนปฏิบัติราชการงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา แผนปฏิบัติราชการงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

เข้าสู่ระบบ

 
  
 
ปีงบประมาณ  
 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
ปีงบประมาณ  
 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
     1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีความยั่งยืน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
     1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม และมีทักษะ ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
     1.3 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 หรือความสามาร ...
     1.4 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
     1.5 บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
     1.6 มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
     1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามทิศทางที่กำหนดไว้
     1.8 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่รองรับการดำเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วนและเกิดค ...
     1.9 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
     2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
     2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการได้รับการนำไปใช้ประโยชน์และให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
     2.3 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจด อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร
     2.4 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการทางวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการให ...
     2.5 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน
     2.6 วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
     2.7 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ได้มาตรฐาน สอดรับกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
     2.8 อาจารย์และนักวิจัยมีศักยภาพในการริเริ่มสร้างสรรค์ งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
     3.1 มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
     3.2 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย
     3.3 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยโดยมีนักเรียนเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
     3.4 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา
     3.5 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายในประเทศและท้องถิ่น
     3.6 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ
ปีงบประมาณ   
 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
  1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีความยั่งยืน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
   1.1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
  1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม และมีทักษะ ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
   1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(2)
   1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี(3)
   1.2.3 ร้อยละอาจารย์ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผสมผสานต่ออาจารย์ที่เลือกประเมินด้านการสอน
  1.3 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 หรือความสามารถพิเศษ (talent) ให้กับนักศึกษาสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
   1.3.1 ร้อยละนักศึกษาที่มีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ
   1.3.2 ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 หรือ talents
   1.3.3 จำนวนผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนของหน่วยงานไปนำเสนอในระดับชาติหรือนานาชาติ
   1.3.4 ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B1 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
  1.4 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
   1.4.1 จำนวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่มีคะแนนประเมินตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป(4)
   1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผ่านตามเกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่ต่ำกว่าระดับ 3.01
   1.4.3 จำนวนหลักสูตร 2 ภาษาหรือหลักสูตรนานาชาติ
   1.4.4 จำนวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree)
  1.5 บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
   1.5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
   1.5.2 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
   1.5.3 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
  1.6 มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
   1.6.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA(6)
  1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามทิศทางที่กำหนดไว้
   1.7.1 ร้อยละบุคลากรทุกระดับที่รับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจให้สำเร็จ
  1.8 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่รองรับการดำเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วนและเกิดความประหยัดงบประมาณ
   1.8.1 จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
   1.8.2 ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการใช้ไฟฟ้าและน้ำเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
  1.9 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ
   1.9.1 เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจำ(7)
  2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
   2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัย
   2.1.2 ร้อยละของผลงานนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
   2.1.3 ร้อยละของผลงานนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
  2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการได้รับการนำไปใช้ประโยชน์และให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
   2.2.1 จำนวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลดรายจ่าย ...
  2.3 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจด อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร
   2.3.1 จำนวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์
  2.4 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการทางวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการใหม่ และท้องถิ่นให้มีความให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา
   2.4.1 จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้
   2.4.2 จำนวนศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นแหล่งให้คำปรึกษาแก่ประชาชนในชุมชนหรือบุคคลทั่วไป
   2.4.3 จำนวนองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ(9)
   2.4.4 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น(10)
  2.5 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน
   - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
   2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัย
   2.5.2 จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
  2.6 วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
   2.6.1 จำนวนวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ
  2.7 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ได้มาตรฐาน สอดรับกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
   2.7.1 ร้อยละของการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย(11)
  2.8 อาจารย์และนักวิจัยมีศักยภาพในการริเริ่มสร้างสรรค์ งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
   2.8.1 จำนวนชุดโครงการวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ชุมชนและสังคม
  3.1 มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
   3.1.1 ร้อยละความสำเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย(12)
   3.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ...
  3.2 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย
   3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตร่วมกันและที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย(13)
  3.3 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยโดยมีนักเรียนเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
   3.3.1 ร้อยละของนักเรียนที่เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อแผนรับนักศึกษาประจำปี(14)
  3.4 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา
   3.4.1 จำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน(15)
  3.5 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายในประเทศและท้องถิ่น
   3.5.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน
  3.6 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ
   3.6.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน
 
แผนปฏิบัติราชการงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา แผนปฏิบัติราชการงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โทร. 02-1601074 โทรสาร 02-1061038