แผนปฏิบัติราชการงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา แผนปฏิบัติราชการงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

เข้าสู่ระบบ

 
  
 
ปีงบประมาณ  
 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
ปีงบประมาณ  
 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
     1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีความยั่งยืน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
     1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
     1.3 มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรียนสอนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สอดคล้องตามอัตลั ...
     1.4 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
     1.5 บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
     1.6 บุคลากรมีการปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ และทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
     1.7 มหาวิทยาลัยมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและเกิดธรรมาภิบาล
     1.8 มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่รองรับการดำเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน
     1.9 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
     2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
     2.10 อาจารย์และนักวิจัยมีศักยภาพในการริเริ่มสร้างสรรค์ งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
     2.11 มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลด้านวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการสำหรับการบริหารจัดการ
     2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์และให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
     2.3 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร
     2.4 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการทางวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการให ...
     2.5 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน
     2.6 งานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติตามเกณฑ์คุณภาพ
     2.7 วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
     2.8 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ได้มาตรฐาน สอดรับกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
     2.9 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น
     3.1 เครือข่ายและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย
     3.2 มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับเครือข่ายและท้องถิ่นที่หลากหลาย
     3.3 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ
     3.4 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรวิชาชีพ ผู้ประกอบการ ศิษย์เ ...
     3.5 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่ายสำหรับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
     4.1 มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
     4.2 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
     4.3 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา
     4.4 ระบบบริหารจัดการภายในที่สามารถตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ
     4.5 มหาวิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ Social Media ที่ทันสมัยในการสร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปีงบประมาณ   
 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
  1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีความยั่งยืน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
   1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจำปี
   1.1.2 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ(1A)
  1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
   1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(2A)
   1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
  1.3 มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรียนสอนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
   1.3.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (startup)
   1.3.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับนักศึกษา
   1.3.3 ร้อยละของสาขาวิชาที่ส่งผลงานของนักศึกษาเข้าประกวด
   1.3.4 ร้อยละของผลงานวิจัยนักศึกษาที่ผ่านการนำเสนอจากการจัด Mini-conference(4A)
   1.3.5 จำนวนผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้นำเสนอในระดับนานาชาติ
   1.3.6 ร้อยละของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 500 ขึ้นไป หรือ B2 (CEFR)
  1.4 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
   1.4.1 จำนวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่มีคะแนนประเมินตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป
   1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผ่านตามเกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่ต่ำกว่าระดับ 3.01(6)
   1.4.3 จำนวนรายวิชาภาษาไทยที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
   1.4.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดทำหลักสูตร 2 ภาษา
  1.5 บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
   1.5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
   1.5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
   1.5.3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
   1.5.4 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
  1.6 บุคลากรมีการปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ และทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
   1.6.1 ร้อยละของกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
  1.7 มหาวิทยาลัยมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและเกิดธรรมาภิบาล
   1.7.1 ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
  1.8 มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่รองรับการดำเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน
   1.8.1 ความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย
  1.9 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ
   1.9.1 เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจำ
  2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
   2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัย(
   2.1.2 ร้อยละผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
   2.1.3 ร้อยละผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
  2.10 อาจารย์และนักวิจัยมีศักยภาพในการริเริ่มสร้างสรรค์ งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
   2.10.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
  2.11 มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลด้านวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการสำหรับการบริหารจัดการ
   2.11.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลการวิจัย นวัตกรรมและบริการทางวิชาการ
  2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์และให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
   2.2.1 ร้อยละผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด
   2.2.2 จำนวนชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้จากผลงานวิจัยและงานนวัตกรรม
  2.3 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร
   2.3.1 จำนวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร
  2.4 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการทางวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการใหม่ และท้องถิ่นให้มีความให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
   2.4.1 จำนวนองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ
   2.4.2 จำนวนศูนย์การเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการ
   2.4.3 จำนวนผู้มาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์ รัตนโกสินทร์หรือพิพิธภัณฑ์พระวิมาดาเธอฯ
   2.4.4 ร้อยละของรายได้ของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น
   2.4.5 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น
   2.4.6 จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ตนเองและผู้อื่น
   2.4.7 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนร่วมกับประชารัฐ
   2.4.8 จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างน้อย 1 ระดับ
   2.4.9 จำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์
   2.4.10 นักเรียนในท้องถิ่นที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน (วิทยาศาสตร ...
   2.4.11 นักเรียนได้รับการบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรม
  2.5 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน
   กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
   2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัย
   2.5.2 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจหรือเทียบเท่าในระ ...
  2.6 งานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติตามเกณฑ์คุณภาพ
   2.6.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไกในการดำเนินงานวิจัย งานนวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ
   2.6.2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์
  2.7 วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
   2.7.1 จำนวนวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ
  2.8 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ได้มาตรฐาน สอดรับกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
   2.8.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่กำหนด
  2.9 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
   2.9.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่กำหนด
  3.1 เครือข่ายและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย
   3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
   3.1.2 จำนวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
  3.2 มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับเครือข่ายและท้องถิ่นที่หลากหลาย
   3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
  3.3 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ
   3.3.1 ร้อยละของเครือข่ายต่างประเทศที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย
  3.4 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรวิชาชีพ ผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า และต่างประเทศ
   3.4.1 ระดับความสำเร็จของกระบวนการ/กลไกในการสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย
  3.5 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่ายสำหรับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
   3.5.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย
  4.1 มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
   4.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
   4.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ...
  4.2 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
   4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย
  4.3 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา
   4.3.1 จำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน
  4.4 ระบบบริหารจัดการภายในที่สามารถตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ
   4.4.1 จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่เป็นชาวต่างชาติ
  4.5 มหาวิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ Social Media ที่ทันสมัยในการสร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   4.5.1 ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต์
 
แผนปฏิบัติราชการงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา แผนปฏิบัติราชการงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โทร. 02-1601074 โทรสาร 02-1061038