ปีงบประมาณ
: 2564
ยุทธศาสตร์
: ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
เป้าประสงค์
: 3.6 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ
ตัวชี้วัด
: 3.6.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน
 
รายละเอียดตัวชี้วัด
ประเภท : เชิงปริมาณ
น้ำหนัก : 2.11
หน่วยวัด : ร้อยละ
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  
  ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
  ผู้รายงานข้อมูล : ผู้อำนวยการกองกลาง
เอกสารคำอธิบาย
Content_904-3.6.1.pdf
สูตรคำนวณ
 
ประเด็นการพิจารณา
 
 
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
  30.00
2
  35.00
3
  40.00
4
  45.00
5
  ≥50.00

 
ผลการดำเนินงาน

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค
เม.ย
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
N/A
N/A
23.08
22.73
45.45
45.45
45.45
36.67
72.00
72.00
72.00Chart.

เอกสารอ้างอิง
ลำดับ
ชื่อเอกสารอ้างอิง
 
1 .
  3.6.1 รอบ 4 เดือน
2 .
  3.6.1 รอบ 5 เดือน
3 .
  3.6.1 รอบ 6 เดือน
4 .
  3.6.1 รอบ 7 เดือน
5 .
  3.6.1 รอบ 8 เดือน
6 .
  3.6.1 รอบ 9 เดือน
7 .
  3.6.1 รอบ 10 เดือน