ปีงบประมาณ
: 2564
ยุทธศาสตร์
: ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
เป้าประสงค์
: 3.5 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายในประเทศและท้องถิ่น
ตัวชี้วัด
: 3.5.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน
 
รายละเอียดตัวชี้วัด
ประเภท : เชิงปริมาณ
น้ำหนัก : 2.11
หน่วยวัด : ร้อยละ
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  
  ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
  ผู้รายงานข้อมูล : ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
เอกสารคำอธิบาย
Content_903-3.5.1.pdf
สูตรคำนวณ
 
ประเด็นการพิจารณา
 
 
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
  60.00
2
  65.00
3
  70.00
4
  75.00
5
  ≥80.00

 
ผลการดำเนินงาน

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค
เม.ย
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
N/A
6.49
25.81
25.89
39.64
53.06
66.95
77.05
84.55
96.67
96.67Chart.

เอกสารอ้างอิง
ลำดับ
ชื่อเอกสารอ้างอิง
 
1 .
  3.5.1 รอบ 4 เดือน
2 .
  3.5.1 รอบ 5 เดือน
3 .
  3.5.1 รอบ 6 เดือน
4 .
  3.5.1 รอบ 7 เดือน
5 .
  3.5.1 รอบ 8 เดือน
6 .
  3.5.1 รอบ 9 เดือน
7 .
  3.5.1 รอบ 10 เดือน