ปีงบประมาณ
: 2564
ยุทธศาสตร์
: ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
เป้าประสงค์
: 3.4 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา
ตัวชี้วัด
: 3.4.1 จำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน(15)
 
รายละเอียดตัวชี้วัด
ประเภท : เชิงปริมาณ
น้ำหนัก : 3.00
หน่วยวัด : คน
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  
  ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
  ผู้รายงานข้อมูล : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เอกสารคำอธิบาย
Content_902-3.4.1.pdf
 
ประเด็นการพิจารณา
 
 
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
  200
2
  225
3
  250
4
  275
5
  300

 
ผลการดำเนินงาน

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค
เม.ย
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
N/A
457
457.00
457.00
507
527
529
529
529
556
556Chart.

เอกสารอ้างอิง
ลำดับ
ชื่อเอกสารอ้างอิง
 
1 .
  3.4.1 รอบ 4 เดือน
2 .
  3.4.1 รอบ 5 เดือน
3 .
  3.4.1 รอบ 6 เดือน
4 .
  3.4.1 รอบ 7 เดือน
5 .
  3.4.1 รอบ 8 เดือน
6 .
  3.4.1 รอบ 9 เดือน
7 .
  3.4.1 รอบ 10 เดือน