ปีงบประมาณ
: 2564
ยุทธศาสตร์
: ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
เป้าประสงค์
: 3.1 มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัด
: 3.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย
 
รายละเอียดตัวชี้วัด
ประเภท : เชิงปริมาณ
น้ำหนัก : 2.11
หน่วยวัด : ร้อยละ
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  
  ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
  ผู้รายงานข้อมูล : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เอกสารคำอธิบาย
Content_899-3.1.2.pdf
สูตรคำนวณ
 
ประเด็นการพิจารณา
 
 
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
  1.50
2
  2.00
3
  2.50
4
  3.00
5
  ≥3.50

 
ผลการดำเนินงาน

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค
เม.ย
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
N/A
1.37
2.39
2.39
2.33
2.37
2.69
2.94
2.91
3.17
3.58Chart.

เอกสารอ้างอิง
ลำดับ
ชื่อเอกสารอ้างอิง
 
1 .
  3.1.2 รอบ 4 เดือน
2 .
  3.1.2 รอบ 5 เดือน
3 .
  3.1.2 รอบ 6 เดือน
4 .
  3.1.2 รอบ 7 เดือน
5 .
  3.1.2 รอบ 8 เดือน
6 .
  3.1.2 รอบ 9 เดือน
7 .
  3.1.2 รอบ 10 เดือน