ปีงบประมาณ
: 2564
ยุทธศาสตร์
: ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
: 2.7 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ได้มาตรฐาน สอดรับกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
ตัวชี้วัด
: 2.7.1 ร้อยละของการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย(11)
 
รายละเอียดตัวชี้วัด
ประเภท : เชิงปริมาณ
น้ำหนัก : 3.00
หน่วยวัด : ร้อยละ
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  
  ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
  ผู้รายงานข้อมูล : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เอกสารคำอธิบาย
Content_896-2.7.1.pdf
สูตรคำนวณ
 
ประเด็นการพิจารณา
 
 
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
  70.00
2
  75.00
3
  80.00
4
  85.00
5
  ≥90.00

 
ผลการดำเนินงาน

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค
เม.ย
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
N/A
N/A
N/A
N/A
3.23
93.55
93.55
93.55
96.77
96.77
96.77Chart.

เอกสารอ้างอิง
ลำดับ
ชื่อเอกสารอ้างอิง
 
1 .
  2.7.1 รอบ 4 เดือน
2 .
  2.7.1 รอบ 5 เดือน
3 .
  2.7.1 รอบ 6 เดือน
4 .
  2.7.1 รอบ 7 เดือน
5 .
  2.7.1 รอบ 8 เดือน
6 .
  2.7.1 รอบ 9 เดือน
7 .
  2.7.1 รอบ 10 เดือน