ปีงบประมาณ
: 2564
ยุทธศาสตร์
: ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
: 2.6 วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัด
: 2.6.1 จำนวนวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ
 
รายละเอียดตัวชี้วัด
ประเภท : เชิงปริมาณ
น้ำหนัก : 2.11
หน่วยวัด : วารสาร
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  
  ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
  ผู้รายงานข้อมูล : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เอกสารคำอธิบาย
Content_894-2.6.1.pdf
 
ประเด็นการพิจารณา
 
 
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
  7
2
  8
3
  9
4
  10
5
  11

 
ผลการดำเนินงาน

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค
เม.ย
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
N/A
10
10.00
10.00
10.00
10
10
10
10
1
16Chart.

เอกสารอ้างอิง
ลำดับ
ชื่อเอกสารอ้างอิง
 
1 .
  2.6.1 รอบ 4 เดือน
2 .
  2.6.1 รอบ 5 เดือน
3 .
  2.6.1 รอบ 6 เดือน
4 .
  2.6.1 รอบ 7 เดือน
5 .
  2.6.1 รอบ 8 เดือน
6 .
  2.6.1 รอบ 9 เดือน
7 .
  2.6.1 รอบ 10 เดือน