ปีงบประมาณ
: 2564
ยุทธศาสตร์
: ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
: 2.5 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน
ตัวชี้วัด
: - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
รายละเอียดตัวชี้วัด
ประเภท :
น้ำหนัก : 2.11
หน่วยวัด : บาท/คน
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  
  ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
  ผู้รายงานข้อมูล : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เอกสารคำอธิบาย
Content_892-2.5.1.pdf
สูตรคำนวณ
 
ประเด็นการพิจารณา
 
 
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
  40,000
2
  45,000
3
  50,000
4
  55,000
5
  ≥60000

 
ผลการดำเนินงาน

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค
เม.ย
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
N/A
40,960.52
40960.52
70,954.88
107,824.50
144,225.48
158,227.70
158,704.28
158,704.28
179,575.45
179,796.26Chart.

เอกสารอ้างอิง
ลำดับ
ชื่อเอกสารอ้างอิง