ปีงบประมาณ
: 2564
ยุทธศาสตร์
: ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
: 2.4 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการทางวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการใหม่ และท้องถิ่นให้มีความให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา
ตัวชี้วัด
: 2.4.4 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น(10)
 
รายละเอียดตัวชี้วัด
ประเภท : เชิงปริมาณ
น้ำหนัก : 3.00
หน่วยวัด : ร้อยละ
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  
  ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
  ผู้รายงานข้อมูล : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
เอกสารคำอธิบาย
Content_889-2.4.4.pdf
สูตรคำนวณ
 
ประเด็นการพิจารณา
 
 
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
  40.00
2
  50.00
3
  60.00
4
  70.00
5
  ≥80.00

 
ผลการดำเนินงาน

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค
เม.ย
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
5.56
16.67
16.67
27.78
94.12Chart.

เอกสารอ้างอิง
ลำดับ
ชื่อเอกสารอ้างอิง
 
1 .
  2.4.4 รอบ 4 เดือน
2 .
  2.4.4 รอบ 5 เดือน
3 .
  2.4.4 รอบ 6 เดือน
4 .
  2.4.4 รอบ 7 เดือน
5 .
  2.4.4 รอบ 8 เดือน
6 .
  2.4.4 รอบ 9 เดือน
7 .
  2.4.4 รอบ 10 เดือน