ปีงบประมาณ
: 2564
ยุทธศาสตร์
: ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
: 2.4 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการทางวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการใหม่ และท้องถิ่นให้มีความให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา
ตัวชี้วัด
: 2.4.3 จำนวนองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ(9)
 
รายละเอียดตัวชี้วัด
ประเภท : เชิงปริมาณ
น้ำหนัก : 3.00
หน่วยวัด : องค์ความรู้
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  
  ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : อธิการบดี
  ผู้รายงานข้อมูล : ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
เอกสารคำอธิบาย
Content_888-2.4.3.pdf
 
ประเด็นการพิจารณา
 
 
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
  -
2
  -
3
  1
4
  2
5
  ≥3

 
ผลการดำเนินงาน

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค
เม.ย
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
3
3Chart.

เอกสารอ้างอิง
ลำดับ
ชื่อเอกสารอ้างอิง
 
1 .
  2.4.3 รอบ 4 เดือน
2 .
  2.4.3 รอบ 5 เดือน
3 .
  2.4.3 รอบ 6 เดือน
4 .
  2.4.3 รอบ 7 เดือน
5 .
  2.4.3 รอบ 8 เดือน
6 .
  2.4.3 รอบ 9 เดือน
7 .
  2.4.3 รอบ 10 เดือน