ปีงบประมาณ
: 2564
ยุทธศาสตร์
: ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
: 2.3 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจด อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร
ตัวชี้วัด
: 2.3.1 จำนวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์
 
รายละเอียดตัวชี้วัด
ประเภท : เชิงปริมาณ
น้ำหนัก : 2.11
หน่วยวัด : ผลงาน
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  
  ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
  ผู้รายงานข้อมูล : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เอกสารคำอธิบาย
Content_885-2.3.1.pdf
 
ประเด็นการพิจารณา
 
 
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
  13
2
  15
3
  17
4
  19
5
  ≥21

 
ผลการดำเนินงาน

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค
เม.ย
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
N/A
66
76.00
137
211
252
282
283
284
319
346Chart.

เอกสารอ้างอิง
ลำดับ
ชื่อเอกสารอ้างอิง
 
1 .
  2.3.1 รอบ 4 เดือน
2 .
  2.3.1 รอบ 5 เดือน
3 .
  2.3.1 รอบ 6 เดือน
4 .
  2.3.1 รอบ 7 เดือน
5 .
  2.3.1 รอบ 8 เดือน
6 .
  2.3.1 รอบ 9 เดือน
7 .
  2.3.1 รอบ 10 เดือน