ปีงบประมาณ
: 2564
ยุทธศาสตร์
: ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
: 2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
ตัวชี้วัด
: 2.1.3 ร้อยละของผลงานนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
 
รายละเอียดตัวชี้วัด
ประเภท : เชิงปริมาณ
น้ำหนัก : 2.11
หน่วยวัด : ร้อยละ
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  
  ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
  ผู้รายงานข้อมูล : คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เอกสารคำอธิบาย
Content_883-2.1.3.pdf
สูตรคำนวณ
 
ประเด็นการพิจารณา
 
 
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
  80.00
2
  85.00
3
  90.00
4
  95.00
5
  100.00

 
ผลการดำเนินงาน

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค
เม.ย
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
N/A
31.67
47.62
78.26
78.26
76.30
N/A
64.62
94.44
84.29
96.00Chart.

เอกสารอ้างอิง
ลำดับ
ชื่อเอกสารอ้างอิง
 
1 .
  2.1.3 รอบ 4 เดือน
2 .
  2.1.3 รอบ 5 เดือน
3 .
  2.1.3 รอบ 6 เดือน
4 .
  2.1.3 รอบ 7 เดือน
5 .
  2.1.3 รอบ 8 เดือน
6 .
  2.1.3 รอบ 9 เดือน
7 .
  2.1.3 รอบ 10 เดือน