ปีงบประมาณ
: 2564
ยุทธศาสตร์
: ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
: 2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
ตัวชี้วัด
: 2.1.2 ร้อยละของผลงานนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
 
รายละเอียดตัวชี้วัด
ประเภท : เชิงปริมาณ
น้ำหนัก : 2.11
หน่วยวัด : ร้อยละ
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  
  ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
  ผู้รายงานข้อมูล : คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เอกสารคำอธิบาย
Content_882-2.1.2.pdf
สูตรคำนวณ
 
ประเด็นการพิจารณา
 
 
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
  30.00
2
  35.00
3
  40.00
4
  45.00
5
  ≥50.00

 
ผลการดำเนินงาน

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค
เม.ย
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
N/A
34.00
12.37
43.09
43.09
35.62
29.25
27.39
37.42
62.99
71.15Chart.

เอกสารอ้างอิง
ลำดับ
ชื่อเอกสารอ้างอิง
 
1 .
  2.1.2 รอบ 4 เดือน
2 .
  2.1.2 รอบ 5 เดือน
3 .
  2.1.2 รอบ 6 เดือน
4 .
  2.1.2 รอบ 7 เดือน
5 .
  2.1.2 รอบ 8 เดือน
6 .
  2.1.2 รอบ 9 เดือน
7 .
  2.1.2 รอบ 10 เดือน