ปีงบประมาณ
: 2564
ยุทธศาสตร์
: ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
: 1.9 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ
ตัวชี้วัด
: 1.9.1 เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจำ(7)
 
รายละเอียดตัวชี้วัด
ประเภท : เชิงปริมาณ
น้ำหนัก : 3.00
หน่วยวัด : บาท/คน
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  
  ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : อธิการบดี
  ผู้รายงานข้อมูล : ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้
เอกสารคำอธิบาย
Content_880-1.9.1.pdf
สูตรคำนวณ
 
ประเด็นการพิจารณา
 
 
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
  150,000.00
2
  200,000.00
3
  250,000.00
4
  300,000.00
5
  ≥350000.00

 
ผลการดำเนินงาน

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค
เม.ย
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
N/A
80,633.58
154052.02
184,726.18
302,135.49
320,440.93
347,560.88
397,482.82
402,628.81
425,386.32
419,676.44Chart.

เอกสารอ้างอิง
ลำดับ
ชื่อเอกสารอ้างอิง
 
1 .
  1.9.1 รอบ 4 เดือน
2 .
  1.9.1 รอบ 5 เดือน
3 .
  1.9.1 รอบ 6 เดือน
4 .
  1.9.1 รอบ 7 เดือน
5 .
  1.9.1 รอบ 8 เดือน
6 .
  1.9.1 รอบ 9 เดือน
7 .
  1.9.1 รอบ 10 เดือน