ปีงบประมาณ
: 2564
ยุทธศาสตร์
: ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
: 1.8 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่รองรับการดำเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วนและเกิดความประหยัดงบประมาณ
ตัวชี้วัด
: 1.8.1 จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
 
รายละเอียดตัวชี้วัด
ประเภท : เชิงปริมาณ
น้ำหนัก : 2.11
หน่วยวัด : ครั้ง/ปี
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  
  ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
  ผู้รายงานข้อมูล : ผู้อำนวยการกองกลาง
เอกสารคำอธิบาย
Content_878-1.8.1.pdf
 
ประเด็นการพิจารณา
 
 
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
  19
2
  18
3
  17
4
  16
5
  ≤15

 
ผลการดำเนินงาน

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค
เม.ย
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0
1
1Chart.

เอกสารอ้างอิง
ลำดับ
ชื่อเอกสารอ้างอิง
 
1 .
  1.8.1 รอบ 4 เดือน
2 .
  1.8.1 รอบ 5 เดือน
3 .
  1.8.1 รอบ 6 เดือน
4 .
  1.8.1 รอบ 7 เดือน
5 .
  1.8.1 รอบ 8 เดือน
6 .
  1.8.1 รอบ 9 เดือน
7 .
  1.8.1 รอบ 10 เดือน