ปีงบประมาณ
: 2564
ยุทธศาสตร์
: ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
: 1.5 บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ตัวชี้วัด
: 1.5.3 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
 
รายละเอียดตัวชี้วัด
ประเภท : เชิงปริมาณ
น้ำหนัก : 2.25
หน่วยวัด : ร้อยละ
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  
  ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
  ผู้รายงานข้อมูล : ผู้อำนวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เอกสารคำอธิบาย
Content_875-1.5.3.pdf
สูตรคำนวณ
 
ประเด็นการพิจารณา
 
 
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
  50.00
2
  55.00
3
  60.00
4
  65.00
5
  ≥70.00

 
ผลการดำเนินงาน

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค
เม.ย
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
N/A
83.94
80.32
80.32
76.48
70.66
70.66
70.66
70.66
75.93
75.93Chart.

เอกสารอ้างอิง
ลำดับ
ชื่อเอกสารอ้างอิง
 
1 .
  1.5.3 รอบ 4 เดือน
2 .
  1.5.3 รอบ 5 เดือน
3 .
  1.5.3 รอบ 6 เดือน
4 .
  1.5.3 รอบ 7 เดือน
5 .
  1.5.3 รอบ 8 เดือน
6 .
  1.5.3 รอบ 9 เดือน
7 .
  1.5.3 รอบ 10 เดือน