ปีงบประมาณ
: 2564
ยุทธศาสตร์
: ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
: 1.4 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัด
: 1.4.1 จำนวนสาขาวิชาเอตทัคคะที่มีคะแนนประเมินตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป(4)
 
รายละเอียดตัวชี้วัด
ประเภท : เชิงปริมาณ
น้ำหนัก : 3.00
หน่วยวัด : สาขาวิชา
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  
  ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
  ผู้รายงานข้อมูล : กองบริการการศึกษา
เอกสารคำอธิบาย
Content_868-1.4.1.pdf
 
ประเด็นการพิจารณา
 
 
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
  3
2
  4
3
  5
4
  6
5
  ≥7

 
ผลการดำเนินงาน

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค
เม.ย
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2Chart.

เอกสารอ้างอิง
ลำดับ
ชื่อเอกสารอ้างอิง
 
1 .
  1.4.1 รอบ 4 เดือน
2 .
  1.4.1 รอบ 5 เดือน
3 .
  1.4.1 รอบ 6 เดือน
4 .
  1.4.1 รอบ 7 เดือน
5 .
  1.4.1 รอบ 8 เดือน
6 .
  1.4.1 รอบ 9 เดือน
7 .
  1.4.1 รอบ 10 เดือน