ปีงบประมาณ
: 2564
ยุทธศาสตร์
: ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
: 1.3 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 หรือความสามารถพิเศษ (talent) ให้กับนักศึกษาสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด
: 1.3.2 ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 หรือ talents
 
รายละเอียดตัวชี้วัด
ประเภท : เชิงปริมาณ
น้ำหนัก : 2.11
หน่วยวัด : ร้อยละ
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  
  ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
  ผู้รายงานข้อมูล : ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
เอกสารคำอธิบาย
Content_865-1.3.2.pdf
สูตรคำนวณ
 
ประเด็นการพิจารณา
 
 
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
  12.00
2
  14.00
3
  16.00
4
  18.00
5
  ≥20.00

 
ผลการดำเนินงาน

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค
เม.ย
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
N/A
2.19
2.81
4.10
35.36
34.90
30.97
31.10
31.70
31.92
34.04Chart.

เอกสารอ้างอิง
ลำดับ
ชื่อเอกสารอ้างอิง
 
1 .
  1.3.2 รอบ 4 เดือน
2 .
  1.3.2 รอบ 5 เดือน
3 .
  1.3.2 รอบ 6 เดือน
4 .
  1.3.2 รอบ 7 เดือน
5 .
  1.3.2 รอบ 8 เดือน
6 .
  1.3.2 รอบ 9 เดือน
7 .
  1.3.2 รอบ 10 เดือน