ปีงบประมาณ
: 2564
ยุทธศาสตร์
: ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
: 1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม และมีทักษะ ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัด
: 1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(2)
 
รายละเอียดตัวชี้วัด
ประเภท : เชิงปริมาณ
น้ำหนัก : 3.00
หน่วยวัด : ระดับคะแนน
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  
  ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
  ผู้รายงานข้อมูล : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เอกสารคำอธิบาย
Content_861-1.2.1.pdf
สูตรคำนวณ
 
ประเด็นการพิจารณา
 
 
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
  4.20
2
  4.30
3
  4.40
4
  4.50
5
  ≥4.60

 
ผลการดำเนินงาน

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค
เม.ย
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
4.75
4.75
4.75
4.75Chart.

เอกสารอ้างอิง
ลำดับ
ชื่อเอกสารอ้างอิง
 
1 .
  1.2.1 รอบ 4 เดือน
2 .
  1.2.1 รอบ 5 เดือน
3 .
  1.2.1 รอบ 6 เดือน
4 .
  1.2.1 รอบ 7 เดือน
5 .
  1.2.1 รอบ 8 เดือน
6 .
  1.2.1 รอบ 9 เดือน
7 .
  1.2.1 รอบ 10 เดือน
8 .
  1.2.1 รอบ 10 เดือน