ปีงบประมาณ
: 2564
ยุทธศาสตร์
: ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
: 1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีความยั่งยืน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัด
: 1.1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
 
รายละเอียดตัวชี้วัด
ประเภท : เชิงปริมาณ
น้ำหนัก : 3.00
หน่วยวัด : ร้อยละ
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  
  ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
  ผู้รายงานข้อมูล : ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
เอกสารคำอธิบาย
Content_858-1.1.1.pdf
สูตรคำนวณ
 
ประเด็นการพิจารณา
 
 
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
  0.25
2
  0.30
3
  0.35
4
  0.40
5
  ≥0.45

 
ผลการดำเนินงาน

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค
เม.ย
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
N/A
0.03
0.08
0.12
0.24
0.28
0.39
0.44
0.49
0.53
0.55Chart.

เอกสารอ้างอิง
ลำดับ
ชื่อเอกสารอ้างอิง
 
1 .
  1.1.1 รอบ 4 เดือน
2 .
  1.1.1 รอบ 5 เดือน
3 .
  1.1.1 รอบ 6 เดือน
4 .
  1.1.1 รอบ 7 เดือน
5 .
  1.1.1 รอบ 8 เดือน
6 .
  1.1.1 รอบ 9 เดือน
7 .
  1.1.1 รอบ 10 เดือน