ปีงบประมาณ
: 2566
ยุทธศาสตร์
: ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
เป้าประสงค์
: 3.6 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ
ตัวชี้วัด
: 3.6.1 จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่อยู่ในลำดับ 1 - 500 QS Rankings

ประเภท : เชิงปริมาณ
น้ำหนัก : 3.00
หน่วยวัด : กิจกรรม
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้ช่วยอธิการบดีวิเทศสัมพันธ์)
ผู้รายงานข้อมูล : ผู้อำนวยการกองกลาง
เอกสารคำอธิบาย
ดาวน์โหลดเอกสารคำอธิบาย
( Update : 2022-10-31 11:04:11)
 
ประเด็นการพิจารณา
 
 
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
  11
2
  12
3
  13
4
  14
5
  15

 
ผลการดำเนินงาน

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค
เม.ย
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
0
4เอกสารอ้างอิง
ลำดับ
ชื่อเอกสารอ้างอิง
#