ปีงบประมาณ
: 2566
ยุทธศาสตร์
: ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
เป้าประสงค์
: 3.1 มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัด
: 3.1.1 ร้อยละความสำเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

ประเภท :
น้ำหนัก : 3.00
หน่วยวัด : ร้อยละ
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้รายงานข้อมูล : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
เอกสารคำอธิบาย
ดาวน์โหลดเอกสารคำอธิบาย
( Update : 2023-04-04 09:39:33)
สูตรคำนวณ
 
ประเด็นการพิจารณา
 
 
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
  72.00
2
  77.00
3
  82.00
4
  87.00
5
  92.00

 
ผลการดำเนินงาน

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค
เม.ย
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
N/Aเอกสารอ้างอิง
ลำดับ
ชื่อเอกสารอ้างอิง
#