ปีงบประมาณ
: 2566
ยุทธศาสตร์
: ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
: 2.5 ผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรที่นำมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ตัวชี้วัด
: 2.5.1 จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ประเภท :
น้ำหนัก : 3.00
หน่วยวัด : ผลงาน
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ผู้รายงานข้อมูล : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เอกสารคำอธิบาย
ดาวน์โหลดเอกสารคำอธิบาย
( Update : 2022-10-31 10:50:00)
 
ประเด็นการพิจารณา
 
 
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
  11
2
  12
3
  13
4
  14
5
  15

 
ผลการดำเนินงาน

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค
เม.ย
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
20เอกสารอ้างอิง
ลำดับ
ชื่อเอกสารอ้างอิง
#