ปีงบประมาณ
: 2566
ยุทธศาสตร์
: ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
: 2.4 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ ได้รับอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร
ตัวชี้วัด
: 2.4.1 จำนวนผลงานที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร

ประเภท :
น้ำหนัก : 1.81
หน่วยวัด : ผลงาน
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ผู้รายงานข้อมูล : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เอกสารคำอธิบาย
ดาวน์โหลดเอกสารคำอธิบาย
( Update : 2023-04-05 16:05:29)
 
ประเด็นการพิจารณา
 
 
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
  120
2
  125
3
  130
4
  135
5
  140

 
ผลการดำเนินงาน

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค
เม.ย
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
3เอกสารอ้างอิง
ลำดับ
ชื่อเอกสารอ้างอิง
#