ปีงบประมาณ
: 2566
ยุทธศาสตร์
: ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ
เป้าประสงค์
: 1.7 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต รวมทั้งเกิดทักษะเพื่ออนาคต
ตัวชี้วัด
: 1.7.2 จำนวนหลักสูตรแบบบูรณาการระหว่างศาสตร์ของกลุ่มสาขาวิชาในรูปแบบคลัสเตอร์ ภายในมหาวิทยาลัยหรือข้ามสถาบันอุดมศึกษา

ประเภท : เชิงปริมาณ
น้ำหนัก : 3.00
หน่วยวัด : หลักสูตร
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้รายงานข้อมูล : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เอกสารคำอธิบาย
ดาวน์โหลดเอกสารคำอธิบาย
( Update : 2022-10-28 16:23:20)
 
ประเด็นการพิจารณา
 
 
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
  -
2
  -
3
  -
4
  -
5
  1

 
ผลการดำเนินงาน

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค
เม.ย
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
N/Aเอกสารอ้างอิง
ลำดับ
ชื่อเอกสารอ้างอิง
#