ปีงบประมาณ
: 2566
ยุทธศาสตร์
: ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ
เป้าประสงค์
: 1.4 มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-Up) เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด
: 1.4.1 จำนวนการขึ้นทะเบียนการค้าของผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-Up)

ประเภท : เชิงปริมาณ
น้ำหนัก : 1.81
หน่วยวัด : ราย
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ผู้รายงานข้อมูล : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เอกสารคำอธิบาย
ดาวน์โหลดเอกสารคำอธิบาย
( Update : 2022-10-28 15:04:03)
 
ประเด็นการพิจารณา
 
 
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
  1
2
  2
3
  3
4
  4
5
  5

 
ผลการดำเนินงาน

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค
เม.ย
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
0
1เอกสารอ้างอิง
ลำดับ
ชื่อเอกสารอ้างอิง
#