ปีงบประมาณ
: 2566
ยุทธศาสตร์
: ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ
เป้าประสงค์
: 1.3 นักศึกษามีความรู้และทักษะในการทำงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ตัวชี้วัด
: 1.3.2 จำนวนนักศึกษาร่วมกับอาจารย์ที่มีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์

ประเภท : เชิงปริมาณ
น้ำหนัก : 1.81
หน่วยวัด : คน
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ผู้รายงานข้อมูล : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เอกสารคำอธิบาย
ดาวน์โหลดเอกสารคำอธิบาย
( Update : 2023-04-04 09:33:20)
 
ประเด็นการพิจารณา
 
 
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
  157
2
  159
3
  161
4
  163
5
  165

 
ผลการดำเนินงาน

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค
เม.ย
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
2
2เอกสารอ้างอิง
ลำดับ
ชื่อเอกสารอ้างอิง
#