ปีงบประมาณ
: 2566
ยุทธศาสตร์
: ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ
เป้าประสงค์
: 1.3 นักศึกษามีความรู้และทักษะในการทำงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ตัวชี้วัด
: 1.3.1 จำนวนงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาไปนำเสนอ/ประกวดหรือตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ

ประเภท : เชิงปริมาณ
น้ำหนัก : 1.81
หน่วยวัด : ผลงาน
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ผู้รายงานข้อมูล : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เอกสารคำอธิบาย
ดาวน์โหลดเอกสารคำอธิบาย
( Update : 2023-04-04 09:31:59)
 
ประเด็นการพิจารณา
 
 
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
  162
2
  164
3
  166
4
  168
5
  170

 
ผลการดำเนินงาน

ต.ค
พ.ย
ธ.ค
ม.ค
ก.พ
มี.ค
เม.ย
พ.ค
มิ.ย
ก.ค
ส.ค
ก.ย
2
2เอกสารอ้างอิง
ลำดับ
ชื่อเอกสารอ้างอิง
#