แผนปฏิบัติราชการงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา แผนปฏิบัติราชการงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 
 

ปีงบประมาณ   
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและระบบการศึกษาระดับสูงของประเทศ มีภารกิจในการพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ตอบสนองต่อความต้องการของการพัฒนาประเทศ โดยมีจุดเริ่มต้นจากโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย พัฒนาเป็นวิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชภัฏตามลำดับ มีพื้นที่สำหรับการจัดการศึกษา ได้แก่ 1) กรุงเทพฯ (62 ไร่ 20 ตารางวา) 2) ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม (275 ไร่) 3) ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม (80 ไร่) 4) ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง (128 ไร่) และ5) ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี (15 ไร่) 

ปีงบประมาณ   
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
  
ปีงบประมาณ   
  แผนที่ยุทธศาสจตร์
แผนที่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2565 - 2569 ดาวน์โหลดเอกสาร
 
แผนปฏิบัติราชการงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา แผนปฏิบัติราชการงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โทร. 02-1601074 โทรสาร 02-1061038